ផលិតផល​ថ្មី

  • 咖啡机-英文版

  • 冷冻机-英文版

  • 雪花机-英文版

ហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកយើង?

ផលិតផល​ពិសេស

ស្រាវជ្រាវនិងការសម្រេចនេះមានប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ការនៃការឆ្លាតវៃដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនង 4G